2024 Yamaha R15 V4 Vivid Magenta Metallic

2024 Yamaha R15 V4 Metallic Red

2024 Yamaha R15 V4 Vivid Magenta Metallic

2024 Yamaha R15 V4 Racing Blue
2024 Yamaha FZ FI Matte Cyan