2022 Hyundai Santa Cruz Sage Gray

2022 Hyundai Santa Cruz All Color Options

2022 Hyundai Santa Cruz Sage Gray

2022 Hyundai Santa Cruz Phantom Black